Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

Niedzwiedzgr
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl vialiveattherainbow liveattherainbow
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
Why don't I
Reposted fromanabee anabee vialiveattherainbow liveattherainbow
Niedzwiedzgr
8236 d756 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapimpmyheart pimpmyheart
Niedzwiedzgr
0495 8b84
Reposted fromipo ipo vialiveattherainbow liveattherainbow
Niedzwiedzgr
8778 a727 600
Reposted fromrisky risky vialiveattherainbow liveattherainbow
Niedzwiedzgr
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Niedzwiedzgr
7702 d8e5 600
Reposted frommsofall msofall vialiveattherainbow liveattherainbow
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viakatkat katkat
Niedzwiedzgr
8060 7d84 600
Reposted fromdelain delain viakatkat katkat
Niedzwiedzgr
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
1721 512d 600
Reposted fromoll oll viaorchila orchila
Niedzwiedzgr
8972 d063
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaorchila orchila
Niedzwiedzgr
2678 5e5e
Reposted fromrubinek rubinek viawithoutworry withoutworry
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
2767 d148
Reposted fromEtnigos Etnigos viaorchila orchila
Niedzwiedzgr
4636 ded6
Reposted fromzciach zciach viaorchila orchila
Niedzwiedzgr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl