Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

Niedzwiedzgr

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
2505 d5ba
Reposted fromkarahippie karahippie viakatkat katkat
Niedzwiedzgr
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatkat katkat

June 01 2018

Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
0130 1e75 600
Reposted fromtojika4 tojika4 vialiveattherainbow liveattherainbow
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
4596 e508
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
6596 e649 600
illustrator Kazuaki Horitomo
Niedzwiedzgr
Niedzwiedzgr
6466 abf1
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasatyra satyra
Niedzwiedzgr
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromhelven helven viapimpmyheart pimpmyheart
Niedzwiedzgr
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Niedzwiedzgr
Be with someone that requires you to grow, makes you forget your problems, holds your hand, likes to kiss, appreciates art, and adores you, they say...
9921 cb66 600
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl